NSA:s hemsida

   NSA - Nyköpings Sändare Amatörer   

Årsmöte i NSA
2018-02-19

Kallelse:
Välkommen till Nyköpings Sändareamatörers ordinarie årsmöte måndagen den 19:e februari 2018, kl. 19.00 i IOGT-annexet på Västra Trädgårdsgatan 2 i Nyköping.


Förslag till dagordning:

1 Mötets öppnande
2 Justering av röstlängd.
3 Fastställande av dagordning.
4 Val av funktionärer för årsmötet:
   a Val av ordförande för årsmötet.
   b Val av sekreterare för årsmötet.
   c Val av justeringsman för årsmötet, tillika rösträknare.
5 Frågan om mötets stadgeenliga utlysning.
6 Framläggande av verksamhetsberättelse.
  a Frågan om godkännande av verksamhetsberättelsen.
7 Framläggande kassaberättelsen.
  a Frågan om godkännande av kassaberättelsen.
8 Framläggande av revisionsberättelse.
9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året.
10 Propositioner.
11 Motioner.
12 Val för nästkommande verksamhetsår:
   a Val av ordförande.
   b Val av antalet ledamöter i styrelsen.
   c Val av styrelseledamöter.
   d Val av antalet suppleanter i styrelsen.
   e Val av styrelsesuppleanter.
   f Val av revisor.
   g Val av revisorsuppleant.
13 Tillsättande av valkommitté, bestående av minst två ledamöter som ej tillhör styrelsen, varav en är sammankallande.
14 Fastställande av medlemsavgift för år 2019.
  Styrelsens förslag: Oförändrad medlemsavgift, d.v.s 200:-.
15 Övriga frågor
16 Mötet avslutas.